Transparència

Sistema de Qualitat:

Actuavallès desenvolupa programes diversos que engloben suport social, promoció de la salut, formació i capacitació de professionals existint un objectiu de garantir uns serveis de la màxima qualitat així com adaptada a les necessitats específiques. 

Actuavallès incorpora un sistema de gestió de qualitat global que pretén garantir l’eficàcia, l’eficiència i la transparència, així com alinear les accions amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

El sistema implantat ha estat el “Reconocimiento a la Gestión y al Compromiso Social” auditat per “Bureau Veritas Certificación”

Sistema de Qualitat: *Reconeixement a la Gestió i al Compromís Social*

El model implementat segueix un esquema lògic del cicle dels projectes de l’entitat, contempla tots els aspectes rellevants des de el punt de vista de les persones, ja siguin usuàries, voluntàries, treballadores o pràcticums així com de tots els grups interès, així com incorpora els aspectes relatius a l’impacte social que es pretén assolir.

El model s’articula en 5 aspectes transversals i 7 components del cicle del projecte

Aspectes transversals:
1) Anàlisi de les necessitats dels grups interès
2) Estimació de recursos i pressupost
3) Planificació i formulació de projectes i programes
4) Gestió de recursos humans i financers
5) Desenvolupament i seguiment de projectes i programes
6) Avaluació, justificació i mesura de l’impacte en els grups interès
7) Transformació, investigació, innovació, aprenentatge i millora (I+D+i)
Components del cicle del projecte:
1) Anàlisi de les necessitats dels grups interès
2) Estimació de recursos i pressupost
3) Planificació i formulació de projectes i programes
4) Gestió de recursos humans i financers
5) Desenvolupament i seguiment de projectes i programes
6) Avaluació, justificació i mesura de l’impacte en els grups interès
7) Transformació, investigació, innovació, aprenentatge i millora (I+D+i)
Sistema de Qualitat
El sistema de qualitat “Reconocimiento a la Gestión y al Compromiso Social” estableix 6 nivells d’implementació amb estàndards auditats per l’entitat certificadora “Bureau Veritas Certificación”
Pla Estratègic
El pla estratègic d’Actuavallès està alineat amb els objectius del Sistema de Qualitat i contempla la implementació progressiva per consolidar models de gestió global
Auditoria Anual
Realitzem una auditoria anual dels nostres comptes que es presenten en assemblea de sòcies i són públiques. S’auditen també els principals projectes de l’entitat i es lliura l’informe d’auditoria als subvencionadors corresponents.

937271900 - de dilluns a divendres de 9 a 18h

actua@actuavalles.org

c/ Passeig Gaudí, 31 (08203) Sabadell

Actuavallès

Prova VIH

Ca l'Enredus